Medvind för miljön


FN:s klimatpanel (IPCC) har slagit fast att människans utsläpp av växthusgaser är orsaken till den pågående klimatförändringen. Detta betyder att elproducenter över hela världen kommer att behöva tänka om. Från att producera el med fossila bränslen till att producera el från förnybara källor. En viktig energikälla i arbetet med att minska koldioxidutsläppen är utbyggnaden av vindkraft.

Vindkraftverken i Blaiken minskar behovet av energikällor med större miljöpåverkan och kan därigenom bidra till att minska koldioxidutsläppen med 640 000 ton/år.

I arbetet med att utveckla vindkraften förvaltar BlaikenVind ett förtroende, där vi tar ansvar för människor, djurliv och växtlighet i de områden som är aktuella för etableringav vindkraft. Blaiken är ett område utan fast boende som kan påverkas av vindkraftetableringen och eventuella effekter på flora och fauna är noggrant kontrollerade.

Vägar byggs med speciell hänsyn till att vatten ska kunna fortsätta strömma naturligt, utan diken som ändrar vattnets väg. Både Skellefteå Kraft och Fortum har stor erfarenhet av förnyelsebara energikällor och samarbetar även med externa aktörer för att säkerställa vilka följder vindkraften får för området. Under hela projekttiden genomförs ett omfattande kontrollprogram av oberoende forskare och konsulter inom respektive område.

Frågor och svar om miljö